خانه

گروه صنعتی آسان تیکن

گروه ﺻــﻨﻌﺘﯽ آﺳــﺎن ﺗﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دو ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع درب آﺳــﺎن ﺑﺎزﺷــﻮ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و درب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻـــﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد غذایی ﮐﻨﺴﺮوي ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ
محصولات گروه صنعتی آسان تیکن
محصولات گروه صنعتی آسان تیکن شامل انواع درب های آسان باز شو (EOE) در دو نوع و با مشخصات ذیل تولید می گردد:
درب فلزی قلع اندود (Tin Plate EOE): در سایز های 73، 84، 99 میلیمتر قابل استفاده در بسته بندی قوطی های 500، 200 ،1000 گرمی مواد غذایی مانند انواع کمپوت و کنسروجات، رب و تن ماهی. •
درب آلومینیومی (Aluminum EOE): درب SOT آلومینیومی با کاربرد در بسته بندی انواع نوشیدنی های گاز دار و بدون گاز مانند آبمیوه، ماءالشعیر و نوشابه ها
easy T can Industrial Group products
Easy T Can Industrial Group's products include easy-to-open doors (EOE) in two types and are produced with the following specifications: TIN PLATE EOE metal lid: in sizes 73, 84, 99 mm, can be used to pack 500, 200, 1000 gram cans of foods such as compotes and preserves, pastes, and tuna. • Aluminum lid (ALUMINUM EOE): aluminum SOT lid, used in packaging all kinds of carbonated and non-carbonated drinks such as juice, beer and soft drinks.

راه های ارتباط با ما

تلفن : 14-44373010-026

فکس : 44373015-026

واحد اداری : داخلی 101

واحد بازرگانی : داخلی 108

واحد فروش : داخلی 109

واحد مالی : داخلی 116-115

گروه صنعتی آسان تیکن
 
تولید کننده درب های آسان بازشو انواع نوشیدنی،کمپوت و کنسروها
info@asantcan.com
ساعات کاری شرکت

شنبه : ساعت 7 الی 16

یکشنبه : ساعت 7 الی 16

دوشنبه : ساعت 7 الی 16

سه شنبه : ساعت 7 الی 16

چهارشنبه : ساعت 7 الی 16

پنجشنبه : ساعت 7 الی 14

استان البرز. جاده قدیم کرج هشتگرد. جاده سهیلیه. 1700 متر بعد از پل زیرگذر راه آهن. اولین خیابان سمت چپ. خیابان بهکام ناز. تقاطع اول.گروه صنعتی آسان تیکن

وابسته به گروه صنایع فولاد صبح پارسیان